Cilj projekta Različiti, jednako važni – Nove usluge za novo doba je sprovođenje procesa javnog zagovaranja za unapređenje lokalnih politika i zakonskih normi u oblasti socijalne zaštite. Ovaj proces će dovesti do donošenja novih odluka o socijalnim uslugama i odluke o osnivanju Saveta za socijalna pitanja opštine Požega. Projektne aktivnosti su osmišljene tako da obezbede uslove za učešće građana u kreiranju lokalne javne politike. Ovaj projekat je usmeren i na opštinsko veće i skupštinu opštine kao lokalna tela koja donose odluke, OCD koja se bave socijalnom politikom i širu javnost. Ukupno 15-20% građana opštine Požega ima neke od socijalnih potreba, prema jednom od kriterijuma kao krajnjih korisnika. Očekivani rezultati i značajne promene koji se očekuju nakon usvajanja projekta su nova odluka o socijalnim uslugama i odluka o osnivanju Saveta za socijalna pitanja opštine Požega

Najvažniji rezultati projekta usmereni su na upoznavanje šire javnosti sa idejom promene aktuelne odluke o socijalnim uslugama kroz uključivanje građana pojedinaca u aktivnosti, pokretanje procedure u lokalnom parlamentu u Požegi za donošenje nove odluke o socijalnim uslugama, donošenje odluke o formiranju i delovanju Saveta za socijalna pitanja.

Projekat će trajati od 1. marta do 31. oktobra 2020. godine i realizovaće se na teritoriji opštine Požega. Projekat realizujemo  u partnerstvu sa Romskim centrom Požega i Društvom za paralizu i plegije opštine Požega.

Najvažnije projektne aktivnosti su:

  • Osnivanje radne grupa za podršku i pritisak;
  • Realizacija dve debate na temu socijalnih usluga u lokalnim zajednicama;
  • Radionica Javno zastupanje – Deluj u svom okruženju i
  • Promotivna kampanja.

Očekivani rezultati projekta su:

  • Doneta nova odluka o socijalnim uslugama opštine Požega;
  • Doneta odluka o formiranju Saveta za socijalna pitanja;
  • Povećan broj građanki i građana uključenih u aktivnosti lokalnih OCD aktivnih u oblasti socijalne zaštite i
  • Povećan opseg dosegnutih krajnjih korisnika usluga.

Projekat: ”Različiti, jednako važni – Nove usluge za novo doba” se realizuje u  okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).