Cilj peojekta je osnaživanje ranjivih grupa, sa fokusom na Rome, osobe sa invaliditetom, omladinu, žene i korisnike socijalne pomoći kroz obuke na radnom mestu i zapošljavanje u industriji metala sa iskazanom potrebom za radnom snagom u Požegi.

Ključna komponenta projekta je jačanje kapaciteta, znanja, veština i kompetencija nezaposlenih mladih i bez kvalifikacija, kroz obuke za zanimanja u oblasti metaloprerađivačkoj industriji u Požegi.

Projekat „Nove prakse za bolju budućnost“  realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).