– Pružanje konsultativno savetodavne podrške organizacijamaodabranim na konkursu
– Praćenje realizacije odabranih projekata
– Detaljne analize predviđenog plana rada
– Određivanja konkretnih indikatora za ocenu projekta
– Učešće u predviđenim aktivnostima
– Poređenja predviđenog plana i konkretne realizacije projekta
– Eventulane preraspodele postojećih resursa (ljudskih i materijalnih) u skladu sa potrebama
– Praćenje uključenosti svih predviđenih aktera projekata
– Sakupljanje i distribucija relevantnih informacija
– Preduzimanje mera za aktivnije učešće pasivnih aktera projekta
– Analiza povezanosti i međusektorske saradnje na projektu
– Primena naučenih lekcija i uspešnih modela u cilju efikasnijeg uticaja projekta
– Analiza i povećanje stepena transparentnosti u radu
– Uspostavljanje komunikacionih kanala
– Analiza uspešnosti i predlozi koretivnih aktivnosti
– Komunikacija sa partnerima FORCE u određenim opštinama u cilju efikasnije podrške i podizanja kapaciteta, kako realizatora tako i partnera.

Period realizacije: 2007-2008

Uloga na projektu: Nosilac

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije